Nhân Viên Kinh Doanh Phần Mềm (HN/HCM)
Số lượng: 04
Thời hạn: 31/12/2023
Nhân Viên Tư Vấn Giải Pháp Phần Cứng (HN/HCM)
Số lượng: 04
Thời hạn: 31/12/2023
Nhân Viên lập trình Web
Số lượng: 03
Thời hạn: 31/12/2023
UI/UX Designer
Số lượng: 03
Thời hạn: 31/12/2023
Lập trình viên Mobile App - Android
Số lượng: 03
Thời hạn: 31/12/2023
Lập trình viên Mobile App - iOS
Số lượng: 03
Thời hạn: 31/12/2023